Jita di cumëmbri 2019

Coche bel tradizion iel nce chëst'ann unì dat ora na pitla jita ntan la reunion generela di cumëmbri. N sada ai 18.05.2019 à deplù cumëmbri dla Cassa pudù tò pert ala jita di cumëmbri. Chëst’ann son jic a vijité l tunel de basa dl Prëner BBT. Rengrazion de cuer l dut. Florian Mussner per se avëi cruzià de giaté n terminn. Bel abenëura sons piei via da Gherdëina per jì dl viers de Franzensfeste. Do n pitl aperitif a Persenon s’on ancuntà dala 10.30 cun l dut. Ausserhofer, ambolt de S. Laurënz, che s’à dat plu nfurmazions sun chësc proiet, de coche l ie unì nvià via, tant che l custerà y tan inant che n ie cun i lëures. Dut da stramp nteressant. Daldó son stac menei cun n shuttle te tunel per udëi dal vif coche l vën laurà. Per la marenda son po furnei inant a Mauls y domesdì son mo fermà a Neustift per jì a ti cialé ala biblioteca, al museum y ala galaria di chedri dl cunvënt. Speron che la jita ti ebe plajù ai cumëmbri che à tëut pert.