De miëura cundizions per la prima cësa

Te nosta valeda, ma nce tl rest dl Südtirol, ulache la jënt à mo n cert liam cun si ncësa, vëniel suvënz mo pià via dal’idea de ulëi se fé su si cësa, se fé ora si cuatier o nvestì te na imubilia, pensan al daunì. Ma cun i priejes di materiai for plu auc, cun la sperses da pudëi frabiché lessù limitedes y cun i fic di credic, ulache n ne sa nia tan insù che i posse mo jì, ne se vëij trueps nia plu de bela de se tò su n credit per frabiché.

Per ti unì ancontra ai jëuni y ala families, pieta la Cassa Raiffeisen de Gherdëina de miëura cundizions per duc i credic che reverda la prima cësa, per chëi che ie bele unii dac ora, ma nce per i nueves, da śën inant nchin ala fin dl 2024.